Algemene voorwaarden

1 Definities
1.1 Algemene Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van WorkWell BV.

1.2 Diensten: De aanneming van werk, opdrachten en advies.

1.3 WorkWell BV: WorkWell BV is gevestigd te Hilversum en ingeschreven onder nummer 32109364 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amersfoort en treedt bij de totstandkoming van een Overeenkomst als verkoper danwel opdrachtnemer op.

1.4 Opdrachtgever: Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die Producten en/of Diensten afneemt van WorkWell BV, danwel met wie WorkWell BV een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.

1.5 Overeenkomst: Iedere Overeenkomst terzake de verkoop en/of levering van Producten of Diensten door WorkWell BV, waarop de Algemene Voorwaarden integraal van toepassing zijn.

1.6 Producten: Alle goederen die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij WorkWell BV Producten en/of Diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert, ook indien deze Producten of Diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst.

2.3 Inschakeling door WorkWell BV van derden laat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden onverlet.

3 Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst door WorkWell BV onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.3 Alle opgaven door WorkWell BV van getallen, maten, name, gewichten en/of andere aanduidingen van de Producten en/of Diensten zijn met zorg gedaan maar WorkWell BV kan daar evenwel niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen.

3.4 Door WorkWell BV verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerken en dergelijke zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als aanbieding of offerte.

4 Overeenkomst
4.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand voor zover WorkWell BV een order van Opdrachtgever, schriftelijk aanvaardt middels orderbevestiging of door WorkWell BV uitvoering aan een order wordt gegeven.

4.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van WorkWell BV binden WorkWell BV niet dan nadat en voorzover zij door een vertegenwoordigingsbevoegd persoon van WorkWell BV schriftelijk zijn bevestigd.

4.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

5 Prijs en betaling
5.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2 Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

5.3 WorkWell BV is in alle gevallen gerechtigd om de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de Overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

5.4 Indien de Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door WorkWell BV kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 5.3, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in het artikel bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van WorkWell BV genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de Overeenkomst te annuleren.

5.5 Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Opdrachtgever de factuur binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of gerechtelijke uitspraak is vastgesteld dat Opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

5.6 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever na vervaldatum van de factuur, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd zijn.

5.7 Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval de Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijk en gerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen.

6 Eigendomsvoorbehoud en overgang van risico
6.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde Producten blijven eigendom van WorkWell BV totdat alle bedragen, die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren Producten of verrichte of te verrichten Diensten, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 5.6 en 5.7, volledig aan WorkWell BV zijn voldaan.

6.2 Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig heeft betaald.

6.3 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

7 Medewerking door Opdrachtgever
7.1 Vanwege de aard van de Overeenkomst is het noodzakelijk dat de Opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de Overeenkomst, waartoe Opdrachtgever aan WorkWell BV steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen zal verschaffen.

7.2 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van WorkWell BV staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft WorkWell BV het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft WorkWell BV het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van WorkWell BV in rekening te brengen.

8 Leveringstermijnen
8.1 Alle door WorkWell BV genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan WorkWell BV bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden.

8.2 WorkWell BV is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Opdrachtgever en WorkWell BV zo spoedig mogelijk in overleg treden.

8.3 Een enkele overschrijding van termijnen kan niet beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de Overeenkomst.

9 Privacy
9.1 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet inzake bescherming van persoonsgegevens worden gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Opdrachtgever zal WorkWell BV alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart WorkWell BV voor alle aanspraken van derden die jegens WorkWell BV mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet inzake bescherming van persoonsgegevens en/of wettelijke bewaartermijnen.

10 Uitvoering Diensten
10.1 WorkWell BV zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

10.2 Indien is overeengekomen dat de Diensten in fasen zullen worden verricht, is WorkWell BV gerechtigd de uitvoering van de Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

10.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is WorkWell BV gehouden bij de uitvoering van de Diensten tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. WorkWell BV is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden aan WorkWell BV worden vergoed.

10.4 Indien de Diensten door een bepaalde persoon worden uitgevoerd, zal WorkWell BV steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

10.5 WorkWell BV is gerechtigd om ten behoeve van de adequate uitvoering van de overeengekomen Diensten bijvoorbeeld medische informatie in te winnen of experts in te schakelen. WorkWell BV zal hiertoe overgaan indien het naar haar mening noodzakelijk is voor uitvoering van de Overeenkomst. WorkWell BV zal onverwijld aan Opdrachtgever schriftelijk opgave doen over de aard en de kosten van deze extra Diensten.

11 Wijzigingen en meerwerk
11.1 Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden daardoor kan worden beïnvloed. WorkWell BV zal Opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

11.2 Indien voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken zal WorkWell BV Opdrachtgever van tevoren inlichten indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.

12 Intellectuele eigendom
12.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle Producten, de resultaten van de Diensten of andere materialen (zoals analyses, ontwerpen, scripts, documentatie, rapporten, offertes enz.) die door WorkWell BV aan Opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij WorkWell BV of bij haar licentiegevers.

12.2 Opdrachtgever is ermee bekend dat de geleverde Producten en resultaten van de Diensten en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van WorkWell BV bevatten en Opdrachtgever verbindt zich deze Producten en resultaten van de Diensten en andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen in de organisatie van Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de Producten en resultaten van de Diensten en andere materialen behoeven te gebruiken.

12.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit Producten en resultaten van de Diensten en andere materialen te verwijderen of te wijzigen.

12.4 WorkWell BV zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door WorkWell BV zelf ontwikkelde Producten en resultaten van de Diensten inbreuk maken op een in Nederland geldend auteursrecht. WorkWell BV zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits Opdrachtgever WorkWell BV onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan WorkWell BV overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Indien een actie is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan WorkWell BV de Producten en resultaten van de Diensten vervangen of zodanig wijzigen als WorkWell BV juist acht. Deze vrijwaring is niet van toepassing indien Opdrachtgever wijzigingen aanbrengt of door derden laat aanbrengen.

12.5 Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door WorkWell BV zelf ontwikkelde Producten, resultaten van de Diensten of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van WorkWell BV een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal WorkWell BV het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat de Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere Producten, resultaten van de Diensten of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.

12.6 Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van WorkWell BV wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van WorkWell BV voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde Producten, resultaten van de Diensten en/of materialen in een niet door WorkWell BV gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door WorkWell BV geleverde of verstrekte zaken of Diensten of op een andere wijze dan waarvoor de Producten, Diensten en/of materialen is ontwikkeld of bestemd.

12.7 Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan WorkWell BV van Producten, Diensten of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Opdrachtgever zal WorkWell BV vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

13 Tekortkoming
13.1 Indien één der partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichting(en) uit een Overeen komst ten aanzien waarvan geen fatale termijn geldt, zal de andere partij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is.

13.2 De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.

13.3 De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, is jegens de wederpartij aansprakelijk voor vergoeding van de door de wederpartij geleden schade.

13.4 De totale aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 50.000,-, en met dien verstande dat de aansprakelijkheid van WorkWell BV in ieder geval is beperkt tot het bedrag dat terzake van deze aansprakelijkheid door de verzekeraar van WorkWell BV is of zal worden uitgekeerd.

13.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a) schade aan andere eigendommen van de andere partij of derden;
b) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade;
c) de kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid en de directe schade.

13.6 Aansprakelijkheid van WorkWell BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

13.7 De schade-lijdende partij is gehouden de schadevergoeding voor de andere partij zoveel mogelijk te beperken.

13.8 Voor de in artikel 14.4 genoemde beperking van aansprakelijkheid geldt dat een reeks opeenvolgende gebeurtenissen die zijn terug te voeren op één schadeveroorzakende gebeurtenis, worden beschouwd als één gebeurtenis.

13.9 WorkWell BV kan door Opdrachtgever in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de Diensten bestaan uit het geven van advies danwel het begeleiden van activiteiten waarover WorkWell BV niet de regie heeft. Indien de Diensten bestaan uit dergelijke activiteiten, kan WorkWell BV niet instaan voor de resultaten die Opdrachtgever voor ogen heeft/had.

14 Overmacht
14.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van WorkWell BV.

14.2 Van overmacht zal onder overlegging van de nodige bewijsstukken, onverwijld schriftelijk aan wederpartij mededeling worden gedaan.

15 Ontbinding
15.1 Onverminderd alle andere rechten of vorderingen mag WorkWell BV respectievelijk Opdrachtgever een Overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

a) één der partijen in verzuim is met de nakoming van een verplichting uit hoofde van een Overeenkomst;
b) de nakoming door één der partijen van een opeisbare verplichting uit hoofde van een Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk wordt;
c) één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend;
d) door één der partijen of een van hun ondergeschikten enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van één der partijen of aan een van hun ondergeschikten of vertegenwoordigers;
e) één der partijen een beroep doet op overmacht als bedoeld in de artikelen 15.1 en 15.2 de overmachtsperiode langer dan drie maanden heeft geduurd, of zodra vast staat dat deze langer dan drie maanden zal duren.

15.2 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 16.1 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij WorkWell BV ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die WorkWell BV vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

16 Duur
16.1 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van Diensten, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur voor onbepaalde tijd geldt.

16.2 De Overeenkomst kan schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden door elke partij worden beëindigd.

16.3 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op werkzaamheden die op projectbasis worden verricht, duurt de Overeenkomst voort totdat de werkzaamheden zijn afgerond.

17 Slotbepalingen
17.1 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of een Overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of een Overeenkomst nog van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, in overleg treden teneinde een vervangende regeling te treffen, met dien verstande dat de strekking van Algemene Voorwaarden ende betreffende Overeenkomst behouden blijft.

17.2 Wanneer zich bij de uitvoering van een Overeenkomst omstandigheden voordoen waarin de Overeenkomst niet voorziet, zullen partijen in gezamenlijk overleg trachten een oplossing te vinden welke past in de geest van de Overeenkomst en naar redelijkheid en billijkheid aan de belangen van partijen zoveel mogelijk recht doet.

17.3 De Overeenkomst, inclusief de daarop van toepassing zijn Algemene Voorwaarden is een volledige weergave van alle rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen, uitlatingen en/of gedragingen van partijen.

17.4 WorkWell BV is te allen tijde bevoegd werkzaamheden uit te besteden aan derden, danwel leveringen te laten verrichten door derden.

18 Geschillen en toepasselijk recht
18.1 Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst tussen Opdrachtgever of WorkWell BV, of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, hieronder begrepen de President van de Rechtbank rechtdoende in Kort Geding, tenzij partijen nadrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

18.2 Op alle overeenkomsten en bijbehorende voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort op 1 januari 2006 onder nummer 32109364.
Generic Cialis Soft Kamagra Jelly Generic Female Viagra Generic Viagra Super Active Generic Priligy Generic Cialis Professional Generic Levitra Red Viagra Generic Viagra Jelly Generic Levitra Soft Brand Viagra Generic Viagra Caps Kamagra Generic Cialis Daily Viagra Gold Kamagra Polo Cialis Black
Acquistare Kamagra Soft Tabs Viagra Originale 100mg Levitra Generico Levitra Originale Acquistare Test Pacchetti originale viagra Levitra Soft Tabs Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Viagra Soft Tabs Viagra Generic Test Pacchetti Originale Acquistare Levitra Strips Il brevetto Viagra Cialis e Super Kamagra Acquistare Cialis Strips Viagra Pastiglie Viagra e Disfunzione Erettile priligy dapoxetina generico Kamagra 100 Cialis online Levitra Generico Domande e Risposte sul Viagra Test pacchetti Propecia generico Acquistare Cialis Soft Tabs Viagra e generici Levitra Cialis Generico Lovegra Super Kamagra Viagra femminile Acquistare Test Pacchetto Generico LIDA Dai dai hua Cialis Pastiglie Acquistare Super Kamagra Cialis Generico Viagra online